Có đưa em họ dễ thương như này ở cùng nhà phải tìm cách địt nó thôi